Η Διοίκηση της ΟΙΚΟ-ΠΑΝ-Ι. Πανουργιάς & Σία Ε.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας προσαρμοσμένου στις δραστηριότητες της που να κατοχυρώνει ότι:

  • Τηρούνται τόσο η εθνική νομοθεσία, όσο κι οι Κοινοτικές Οδηγίες και Πρότυπα που την αφορούν τη λειτουργία της και τα προϊόντα που διακινεί.
  • Εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας ανά θέση εργασίας.
  • Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη ατυχημάτων, ρυπάνσεων δυσμενών συμβάντων, παραπόνων και γενικά αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση του πελάτη.
  • Λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να προάγεται συνεχώς η επαγγελματική του ευαισθητοποίηση κι υπευθυνότητα.
  • Εφαρμόζονται Προγράμματα βελτίωσης για την προαγωγή του status εργασιακής ασφάλειας των λειτουργιών της, της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας των υπηρεσιών της.
  • Έχουν καταρτισθεί, δοκιμάζονται κι αξιολογούνται περιοδικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης προσαρμοσμένα στις δραστηριότητές της και επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα μέσα και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων Ασφάλειας.
  • Προωθείται η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας της εταιρείας στους εργολάβους, στους πελάτες και στους συνεργάτες της.
  • Αξιολογείται περιοδικά η αποτελεσματικότητα του Συστήματος και καθορίζονται νέοι κάθε φορά στόχοι, ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων.

Εξοπλισμοί Ασφαλείας, Σταδίων, Παιδικών Χαρών και Υπαίθρου

Υπηρεσίες Καθαριότητας & Διαχείρισης ΑπορριμάτωνΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕ © 2014 | 22340 22159 | info@oikopan.gr | Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας maga-zein.com